PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

   TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÁI

Số:      84     /KH-TH

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Vĩnh Thái, ngày  01   tháng 8  năm 2019

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI TRỢ

NĂM HỌC 2019-2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Quy mô trường, lớp, học sinh

- Trường có 2 điểm trường, cách nhau 5,5km

- Tổng số lớp: 12 ( Đông Luật: 7; Thái Lai: 5)

- Tổng số học sinh: 279 - khuyết tật 4 ( Đông Luật: 162; Thái Lai: 117)

2. Thuận lợi

- Được sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của PHHS, của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Cơ sở vật chất đã được đầu tư khá đồng bộ, đảm bảo các điều kiện dạy học học tối thiểu cho học sinh.

3. Khó khăn

- Mặc dù được đầu tư khá đồng bộ, nhưng trường có 2 khu vực, 1 số hạng mục đã xuống cấp, chưa đáp ứng với nhu cầu dạy học ngày càng nâng cao, đặc biệt là việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Các nguồn lực của địa phương còn hạn chế, đời sống của nhân dân còn khó khăn.

4. Kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

 - Trường đang trong quá trình hoàn thiện các điều kiện để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia (mức độ 1).

- Trong 5 tiêu chuẩn của trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, về cơ bản đã hoàn thành 4 tiêu chuẩn. Riêng tiêu chuẩn 3( cơ sở vật chất và thiết bị dạy học) chưa đạt, cụ thể thiếu 1 số hạng mục  sau:

+ Điểm trường Đông Luật: Thiếu phòng học Ngoại ngữ, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất.

+ Điểm trường Thái Lai: Thiếu phòng giáo dục nghệ thuât, sân thể dục; Nhà xe học sinh hư hỏng nặng;

- Ngoài ra, cần trang bị thêm 1 số phương tiện dạy học hiện đại; hoàn chỉnh đường đi lối lại; tu sửa nhỏ khác.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ  Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/1/2014 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018  quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

          Căn cứ văn bản 25/BC-UBND ngày 26/6/2019 của UBND xã Vĩnh Thái báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2019 - Phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019;

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và xét tình hình thực tế của trường Tiểu học Vĩnh Thái;

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Đối với vận động tài trợ:

- Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình nhà trường, địa phương.

- Tăng trưởng CSVC trường học; sửa chữa 1 số hạng mục đã xuống cấp nhằm đáp ứng tốt hơn việc phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

- Hoàn thành CSVC trường học theo hướng đạt chuẩn, phấn đấu hoàn thành xây dựng chuẩn 1 trong năm học 2019-2020.

          2. Đối với quản lý và sử dụng tài trợ

- Quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ minh bạch, rõ ràng, đúng mục đích.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhu cầu cần tài trợ

TT

Danh mục

Nội dung cụ thể

Tổng

 

 

 

 

1

Sửa chữa nhà xe học sinh( Thái Lai)

Thay mới kèo: 6 cây thép hộp (5x10 dày 1ly8) x 500 000 đ= 3.000.000

Thay mới đòn tay:21 cây thép hộp (4 x8 dày 1ly8) x 450 000 đ= 9.450.000

Bổ sung tấm lợp: 10 tấm fibroximăng x 60 000 = 600 000

Thay mới ngói nóc: 48 viên ngói nóc x 20 000 = 960 000

Đinh, ke,...: 1 000 000

Nhân công: 4 000 000

 

 

 

 

19.010.000

 

 

2

Nâng cấp sân Thể dục ( Thái Lai)

Đổ đất đỏ: khối lượng:  40m x 25m x 0,2m = 200 m3 x 200 000 = 40 000 000

Nhân công san: Huy động phụ huynh

 

40.000.000

 

 

3

Làm mái che đường dẫn ( Đông Luật)

Làm mái che đường dẫn từ khu nhà 2 tầng đến 3 phòng học: Cột, khung sắt; mái tôn uốn vòm; rộng 2,1m. Khối lượng: Dài16m x 1 500 000 = 24 000 000

 

24.000.000

 

 

Tổng

83.010.000

( Tám mươi ba triệu, không trăm mười nghìn đồng)

2. Đối tượng thụ hưởng tài trợ

Toàn thể học sinh của trường Tiểu học Vĩnh Thái

4. Cách thức vận động, tiếp nhận tài trợ

- Vận động: Nhà trường căn cứ nhu cầu tu sửa, tăng trưởng CSVC, hoạt động học tập của học sinh để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công khai kế hoạch bằng hình thức: niêm yết tại bảng công khai của trường, trên trang TTĐT của trường, thông qua cuộc họp ban CMHS và các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể, nhân dân,... ( nếu được tham gia).

- Địa chỉ nhận các khoản tài trợ:

+ Tiền mặt, hiện vật: Tổ tiếp nhận tài trợ Trường Tiểu học Vĩnh Thái

+ Chuyển khoản: STK 3 906 201 005 479  Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Vĩnh Linh-Quảng Trị

5. Quản lý và sử dụng tài trợ

- Quản lý, sử dụng tài trợ (Thực hiện theo Điều 7 của Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 "Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục đép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo ( Điều 2 của Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 "Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ. Nội dung công khai tài chính bao gồm: Tên khoản tài trợ; tên tổ chức tài trợ; giá trị tài trợ, quyết toán thu, chi; kết quả kiểm toán (nếu có);

+ Hình thức công khai báo cáo tài chính: Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ; niêm yết công khai tại trường và các hình thức khác;

+ Thời điểm công khai: Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện ngay sau khi kết thúc quyết toán năm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện:

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

8/2019

Xây dựng kế hoạch, trình các cấp phê duyệt

HT, Hội đồng trường

2

8,9/2019

Công khai kế hoạch, lập các tổ giúp việc

HT, Văn thư

3

9/2019

Tiếp nhận các nguồn tài trợ

Tổ tiếp nhận tài trợ

4

Từ 9/2019

Sử dụng các nguồn tài trợ theo kế hoạch

Tổ quản lý và sử dụng tài trợ

5

5/2019

Công khai quyết toán các khoản thu chi nguồn tài trợ

Tổ tiếp nhận, quản lý tài trợ

2. Thành lập các Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ: ( có QĐ kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019-2020, kế hoạch này được thông báo rộng rãi đến cha mẹ học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, được niêm yết công khai theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi đột xuất, nhà trường và Ban đại diện CMHS sẽ bàn bạc và xin ý kiến quyết định tại Hội nghị toàn thể CMHS./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (Để p/d);

- UBND xã VĩnhThái;

- Website;

- Lưu:VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Dương Vĩnh Bắc