ĐỒNG DIỄN KHIÊU VŨ 26/3/2018 - KHỐI 4-5, Trường TH Vĩnh Thủy