Tiểu phẩm đạt giải KK cấp huyện hội thi Văn hoá học đường năm học 2016 - 2017