Áp dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

* Ngày 17/06/2021, UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành công văn về việc áp dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Đính kèm Công văn và Mã QR Code của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Bài viết liên quan