CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÁI TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CHI BỘ LẦN 2 NĂM 2019

       Thực hiện kế hoạch số 73/ KH-HU ngày 22/2/2019, công văn 470-CV/HU ngày 12/8/2019 của Huyện ủy Vĩnh Linh; kế hoạch 05/KH-ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng ủy xã Vĩnh Thái về việc tổ chức diễn đàn Chi bộ lần 2 năm 2019. Nhằm tiếp tục đưa việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt diễn đàn vào nề nếp, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ngày 17/10/2019, Chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Thái đã tổ chức diễn đàn lần thứ hai năm 2019 với nội dung: “ Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Tham gia diễn đàn có đầy đủ các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Buổi sinh hoạt đã tập trung thảo luận 3 biểu hiện đó là:

Biểu hiện 11. Trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả

Biểu hiện 41.Thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Biểu hiện 48.Phí phạm thời gian lao động.

Tại diễn đàn, Các đảng viên đã thảo luận đưa ra hơn 15 ý kiến về cách hiểu các biểu hiện, liên hệ thực tế đối với chi bộ nhà trường từ đó nêu ra các giải pháp để thực hiện.

Một số hình ảnh về diễn đàn 

 

Tháng 10 năm 2019

DVB