30/08/19  Tin tức - Sự kiện  58
Năm học 2019 – 2020 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua; là năm học bản lề chuẩn bị các điều kiện cơ bản để triển khai chương trình, SGK từ năm học 2020 - 2021; năm học ...
Tiêu điểm