Phối hợp tổ chức tốt hoạt động bàn giao, nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư.

Bài viết liên quan