Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đội viên

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đội viên; bồi dưỡng, giới thiệu đội viên cho Đoàn xem xét kết nạp; tổ chức kết nạp Đội tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử…

Bài viết liên quan